Da Qing yi tong zhi biao (大清一統志表)

Wan, Tinglan, 1719-1807 (萬廷蘭編)