Wan shan tong gui ji (萬善同歸集)

Yanshou (延壽); Hai chuang si, cang ban