Jie zi yuan hua zhuan (芥子園畫傳)

Wang, Gai, 1645-1707 (王槩)

Jie zi yuan hua zhuan (芥子園畫傳); 3

Wang, Gai, um 1677-1705 (王槩); Wang, Shi, um 1672-1681; Wang, Nie〈17./18. Jh.〉 (王臬)

Jie zi yuan hua zhuan (芥子園畫傳); 2

Wang, Gai, um 1677-1705 (王槩); Wang, Shi, um 1672-1681; Wang, Nie〈17./18. Jh.〉 (王臬)

Jie zi yuan hua zhuan (芥子園畫傳)

Wang, Gai, um 1677-1705 (王槩)

Jie zi yuan hua zhuan (芥子園畫傳)

Wang, Gai, 1645–1707 (王槩)

Jie zi yuan hua zhuan (芥子園畫傳)

Wang, Gai, 1645–1707 (王槩)

Jie zi yuan hua zhuan san ji (芥子園畫傳三集)

Wang, Gai, um 1677-1705 (王槩); Wang, Shi, um 1672-1681 (王蓍); Wang, Nie, 17./18. Jh. (王臬)

Jie zi yuan hua zhuan (芥子園畫傳); 1

Wang, Gai, um 1677-1705 (王槩); Wang, Shi, um 1672-1681; Wang, Nie〈17./18. Jh.〉 (王臬)

Jie zi yuan hua zhuan (芥子園畫傳)

Wang, Gai, 1645–1707 (王槩)

Jie zi yuan hua zhuan (芥子園畫傳)

Wang, Gai, 1645-1707 (王槩)