Bo re bo luo mi duo xin jing zhi zhi (般若波羅密多心經直指)

Chuansheng (傳晟); Zhine, 1158-1210; Hai zhen / Ke; Zhen xin zhi shuo