Zi men chong xing lu (緇門崇行錄)

Zhu, Hong, 1535-1615 (??宏, 1535-1615)