Kashiwa no den (柏傳)

Koretsune, Takenouchi (竹内惟庸); Tadamasa, Noda