Shoku Nihon kōki (續日本後記)

Tatsuno, Shunsetsu (立野春節); Fujiwara, Yoshifusa (藤原良房)