Zhang han lin jiao zheng li ji da quan (張翰林校正禮記大全); 1

Hu, Guang, 1370-1418 (胡廣); Zhang, Ruitu, 1576? 1641; Shen, Zhengzong (沈正宗)

Li ji zhu shu (禮記註疏); 1

Zheng, Xuan〈127-200〉 (鄭玄); Kong, Yingda, 574-648; Lu, Deming, 556-627 (陸德明)

Li ji Wenbing (禮記文炳); 1

Feng, Yinzhi (馮蔭祉)

Ri jiang Li ji jie yi (日講禮記解義); 1

Zhang, Tingyu, 1672-1755

Li ji (禮記); 1

Chen, Hao, 1261-1341 (陳澔)

Zhang han lin jiao zheng li ji da quan (張翰林校正禮記大全); 2

Hu, Guang, 1370-1418 (胡廣); Zhang, Ruitu, 1576? 1641; Shen, Zhengzong (沈正宗)

Li ji zhu shu (禮記註疏); 2

Zheng, Xuan〈127-200〉 (鄭玄); Kong, Yingda, 574-648; Lu, Deming, 556-627 (陸德明)

Li ji Wenbing (禮記文炳); 2

Feng, Yinzhi (馮蔭祉)

[Xiu zhen wu jing si shu] ([袖珍五經四書]); 2

Huang, Sheng, um 1752 (黃晟)

Ri jiang Li ji jie yi (日講禮記解義); 2

Zhang, Tingyu, 1672-1755