Kamiyo no masagoto. Zen (神代正語. 全)

Motoori, Norinaga (本居宣長)