Shinji andon (神事行燈)

Ōishi Matora; Keisai Eisen; Utagawa Kuniyoshi