[Huang Qing zhi gong tu] (皇清職貢圖)

Fuheng, ? -1770 (傅恒>)