Huang qing jing jie (皇淸經解); 2

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 3

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 4

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 5

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 6

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 7

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 8

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 9

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 10

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 11

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)