Huang qing jing jie (皇淸經解); 38

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 9

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 26

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 75

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 36

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 52

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 81

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 35

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 20

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 15

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)