Ehon kobun Kōkyō (画本古文孝経)

Katsushika Hokusai; Takai Ranzan