Qian Han shu (前漢書); 1

Ban, Gu, 32-92 (班固); Yan, Shigu, 581-645; Mao, Jin〈1599-1659〉 (毛晉)

Qian Han shu (前漢書); 2

Ban, Gu, 32-92 (班固); Yan, Shigu, 581-645; Mao, Jin〈1599-1659〉 (毛晉)

Qian Han shu (前漢書); 3

Ban, Gu, 32-92 (班固); Yan, Shigu, 581-645; Mao, Jin〈1599-1659〉 (毛晉)

Qian Han shu (前漢書); 1

Ban, Gu (班固)

Qian Han shu (前漢書); 2

Ban, Gu (班固)

Qian Han shu (前漢書); 3

Ban, Gu (班固)

Qian Han shu (前漢書); 4

Ban, Gu (班固)

Zenkanjo (前漢書); 1

Ban Gu (班固)

Zenkanjo (前漢書); 2

Ban Gu (班固)

Zenkanjo (前漢書); 3

Ban Gu (班固)