Wen xian zheng cun lu (文獻徵存錄)

Qian, Lin, jin shi 1808 (錢林, jin shi 1808); Wang, Zao, 19th cent (王藻)