Ce fu yuan gui (册府元龜); 18

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 26

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 1

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 23

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 21

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 4

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 24

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 9

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 3

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 19

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)