Ce fu yuan gui (册府元龜); 1

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 2

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 3

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 4

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 5

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 6

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 7

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 8

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 9

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 10

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)