Yu hai (玉海); 1

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 2

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 3

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 4

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 5

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 6

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 7

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 8

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 9

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 10

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)