Xin ke Linchuan Wang Jiefu xian sheng shi wen ji (新刻臨川王介甫先生詩文集); 1

Wang, Anshi, 1021-1086 (王安石, 1021-1086); Li Guangzuo (李光祚)

Xin ke Linchuan Wang Jiefu xian sheng shi wen ji (新刻臨川王介甫先生詩文集); 2

Wang, Anshi, 1021-1086 (王安石, 1021-1086); Li Guangzuo (李光祚)

Xin ke Linchuan Wang Jiefu xian sheng shi wen ji (新刻臨川王介甫先生詩文集); 3

Wang, Anshi, 1021-1086 (王安石, 1021-1086); Li Guangzuo (李光祚)

Xin ke Linchuan Wang Jiefu xian sheng shi wen ji (新刻臨川王介甫先生詩文集); 4

Wang, Anshi, 1021-1086 (王安石, 1021-1086); Li Guangzuo (李光祚)