Yanzhoushanren yi yuan zhi yan (弇州山人藝苑巵言); 1

Wang, Shizhen, 1526-1590 (王世貞, 1526-1590); Zou Dayuan (鄒道元)

Yanzhoushanren yi yuan zhi yan (弇州山人藝苑巵言); 2

Wang, Shizhen, 1526-1590 (王世貞, 1526-1590); Zou Dayuan (鄒道元)

Yan shan tang bie ji (弇山堂别集); 1

Wang, Shizhen, 1526-1590 (王世貞, 1526-1590); Wang Yinglong (王應龍)

Yan shan tang bie ji (弇山堂别集); 2

Wang, Shizhen, 1526-1590 (王世貞, 1526-1590); Wang Yinglong (王應龍)

Wang shi shu yuan (王氏書苑)

Wang, Shizhen〈1526-1590〉 (王世貞); Zhan, Jingfeng, 1519-1602 (詹景鳳, 1519-1602)

Wang shi hua yuan (王氏畫苑)

Wang, Shizhen〈1526-1590〉 (王世貞); Zhan, Jingfeng, 1519-1602 (詹景鳳, 1519-1602); Chen, Bangtai (陳邦泰); Xu, Zhi (徐智)