Kyōka kotoba no umi (狂歌言蘆集)

Hayashi, Rohōsai; Hayashi, Rosan