Hua yi yi yu (華夷譯語)

Huo, Yuanjie, 14th cent (火源潔, 14th cent)