Yuyangshanren jing hua lu (漁洋山人精華錄)

Jin, Rong, 17th/18th cent (金榮, 17th/18th cent); Xu, Hai (徐淮)

Yu yang shan ren jing hua lu (漁洋山人精華錄)

Wang, Shizhen, 1634-1711 (王士禎撰); Lin, Ji, 1660 - ? (林佶編)