Gen-zammi Yorimasa ka-shū (源三位賴政家集)

Minamoto-no, Yorimasa (源頼政)