Yu ming tang Huan hun ji (玉茗堂還魂記)

Tang, Xianzu, 1550-1616 (湯顯祖, 1550-1616)