Tang fu heng cai jian zhu (唐賦衡裁箋註)

Tang, Jiatang (湯稼堂)