Nan jiang yi shi kan ben (南疆繹史勘本); 1

Wen, Ruilin, ju ren 1705 (温睿臨, ju ren 1705)

Nan jiang yi shi kan ben (南疆繹史勘本); 2

Wen, Ruilin, ju ren 1705 (温睿臨, ju ren 1705)