Yu ti mian hua tu (御題棉花圖)

Fang, Guancheng, 1698-1768 (方觀承, 1698-1768); Qing Shengzu, China, Kaiser (清聖祖); Qianlong (乾隆)

Sheng yu xiang jie (聖喻像解)

Qing, Shengzu, 1654-1722 (清聖祖, 1654-1722)

Sheng yu xiang jie (聖諭像解); 1

Qing, Shengzu, 1654-1722 (清聖祖, 1654-1722)

Sheng yu xiang jie (聖諭像解); 2

Qing, Shengzu, 1654-1722 (清聖祖, 1654-1722)

Sheng yu xiang jie (聖喻像解); 1

Qing, Shengzu, 1654-1722 (清聖祖, 1654-1722)