Yu zhi quan shi shi (御製全史詩); 1

Qing, Renzong (清仁宗)

Yu zhi quan shi shi (御製全史詩); 2

Qing, Renzong (清仁宗)

Yu zhi quan shi shi (御製全史詩); 3

Qing, Renzong (清仁宗)