Shi tong tong shi (史通通釋); 1

Pu, Qilong, 1679 - ca. 1762 (浦起龍)

Shi tong tong shi (史通通釋); 2

Pu, Qilong, 1679 - ca. 1762 (浦起龍)

Gu wen mei quan (古文眉詮); 1

Chen, Hongmou, 1696-1771 (陳弘謀); Pu, Qilong, ca.1679-1762 (浦起龍)

Gu wen mei quan (古文眉詮); 2

Chen, Hongmou, 1696-1771 (陳弘謀); Pu, Qilong, ca.1679-1762 (浦起龍)

Gu wen mei quan (古文眉詮); 3

Chen, Hongmou, 1696-1771 (陳弘謀); Pu, Qilong, ca.1679-1762 (浦起龍)

Gu wen mei quan (古文眉詮); 4

Chen, Hongmou, 1696-1771 (陳弘謀); Pu, Qilong, ca.1679-1762 (浦起龍)

Du Du xin jie (讀杜心解)

Pu, Qilong, 1679-ca. 1762 (浦起龍, 1679-ca. 1762); Du, Fu, 712-770