Huang zheng ji yao (荒政輯要)

Wang, Zhiyi, 1743-1818 (汪志伊, 1743-1818)