Xin ding xiao jing lun wen chao (新訂孝經論文鈔)

Wang, Ji, Qing (汪基)