Ming yi lei an (名醫類案); 1

Jiang, Guan, Ming, 1503-1565 (江瓘, 1503-1565)

Ming yi lei an (名醫類案); 2

Jiang, Guan, Ming, 1503-1565 (江瓘, 1503-1565)

Ming yi lei an (名醫類案); 3

Jiang, Guan, Ming, 1503-1565 (江瓘, 1503-1565)

Ming yi lei an (名醫類案); 4

Jiang, Guan, Ming, 1503-1565 (江瓘, 1503-1565)