Bei Qi shu (北齊書)

Li, Baiyao, 565-648 (李百藥); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Zhou shu (周書); 2

Linghu, Defen〈583-666〉 (令狐德棻撰); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Bei shi (北史); 1

Li, Yanshou, 7th cent (李延壽, 7th cent); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Bei shi (北史); 2

Li, Yanshou, 7th cent (李延壽, 7th cent); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Bei shi (北史); 3

Li, Yanshou, 7th cent (李延壽, 7th cent); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Chen shu (陳書)

Yao, Silian, 557-637 (姚思廉); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

[Hou Han shu zhi] ([後漢書志])

Sima, Biao, um 306 (司馬彪); Liu, Zhao, um 502-519 (劉昭); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Liang shu (梁書)

Yao, Silian, 557-637 (姚思廉, 557-637); Mao, Jin (毛晉)

Wu dai shi (五代史)

Ouyang, Xiu, 1007-1072 (歐陽修, 1007-1072); Xu Wudang (徐無黨); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Xin Tang shu (新唐書); 1

Ouyang, Xiu, 1007-1072 (歐陽修, 1007-1072); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Erscheinungszeitraum

Titel