Hou hua lu (後畫錄)

Yancong, 7. Jh (彥悰, 7. Jh.); Mao, Jin, 1598-1659 (毛晉, 1598-1659)

Xu hua pin (續画品)

Yao, Zui, um 556-589 (姚最, um 556-589); Mao, Jin, 1598-1659 (毛晉, 1598-1659)

Gu hua pin lu (古画品錄)

Xie, He, um 470-501 (謝赫, um 470-501); Mao, Jin, 1598-1659 (毛晉, 1598-1659)

Xu hua pin (續画品)

Yao, Zui, um 556-589 (姚最, um 556-589); Mao, Jin, 1598-1659 (毛晉, 1598-1659)

Xu hua pin lu (續畫品錄)

Li, Sizhen, um 556-589 (李嗣眞, um 556-589); Mao, Jin, 1598-1659 (毛晉, 1598-1659)

Jin shu (晉書); 1

Fang, Xuanling, 578-648 (房玄齡); Mao, Jin, 1598-1659 (毛晉)

Jin shu (晉書); 2

Fang, Xuanling, 578-648 (房玄齡); Mao, Jin, 1598-1659 (毛晉)

Jin shu (晉書); 3

Fang, Xuanling, 578-648 (房玄齡); Mao, Jin, 1598-1659 (毛晉)

Dong guan yu lun (東觀餘論)

Huang, Bosi, 1079-1118 (黄伯思, 1079-1118); Mao, Jin, 1598-1659 (毛晉)

Dong guan yu lun (東觀餘論)

Huang, Bosi, 1079-1118 (黄伯思, 1079-1118); Mao, Jin, 1598-1659 (毛晉)