Li dai jiang yu biao (歷代疆域表)

Duan, Changji, fl. 1800 (段長基, fl. 1800)