Zheng zi tong (正字通); 1

Mei, Yingzuo, um 1570-1615 Jh (梅膺祚); Wang, Fen

Zheng zi tong (正字通); 1

Zhang, Zilie, 1597- 1673 (張自烈); Liao, Wenying, 17, Jh. (廖文英)

Zheng zi tong (正字通); 2

Mei, Yingzuo, um 1570-1615 Jh (梅膺祚); Wang, Fen

Zheng zi tong (正字通); 2

Zhang, Zilie, 1597- 1673 (張自烈); Liao, Wenying, 17, Jh. (廖文英)

Zheng zi tong (正字通); 3

Mei, Yingzuo, um 1570-1615 Jh (梅膺祚); Wang, Fen

Zheng zi tong (正字通); 3

Zhang, Zilie, 1597- 1673 (張自烈); Liao, Wenying, 17, Jh. (廖文英)

Zheng zi tong (正字通); 4

Mei, Yingzuo, um 1570-1615 Jh (梅膺祚); Wang, Fen

Zheng zi tong (正字通); 4

Zhang, Zilie, 1597- 1673 (張自烈); Liao, Wenying, 17, Jh. (廖文英)

Zheng zi tong (正字通); 5

Mei, Yingzuo, um 1570-1615 Jh (梅膺祚); Wang, Fen

Zheng zi tong (正字通); 5

Zhang, Zilie, 1597- 1673 (張自烈); Liao, Wenying, 17, Jh. (廖文英)