Yu zhi geng zhi tu (御制耕織圖)

Jiao, Bingzhen, um 1680-1720 (焦秉貞); Zhu Gui, um 1644-1717 (朱圭); Mei Yufeng, um 1696 (梅裕鳳)

Yu zhi geng zhi tu (御制耕織圖)

Jiao, Bingzhen, um 1680-1720 (焦秉貞); Zhu Gui, um 1644-1717 (朱圭); Mei Yufeng, um 1696 (梅裕鳳)