Tenmon zukai [Tianwen tujie] (天文圖解)

Iguchi, Tsunenori (井口常範); Baikadō, Gisetsu (梅花堂義雪)