Liang shu (梁書)

Yao, Silian, 557-637 (姚思廉, 557-637); Mao, Jin (毛晉)