Liu Hedong shi ji (柳河東詩集)

Liu, Zongyuan, 773-819 (柳宗元, 773-819)