Liu Hedong shi ji (柳河東詩集)

Liu, Zongyuan, 773-819 (柳宗元, 773-819)

Liu Wenhui gong quan ji (柳文惠公全集)

Liu, Zongyuan, 773-819 (柳宗元, 773-819)