Dong xi yang kao (東西洋考)

Zhang, Xie, 1574-1640 (張燮, 1574-1640)