Huang ting jing zhu (黄庭經註)

Shi, Heyang (石和陽); Li, Mingche (李明徹)