Jin si lu (近思錄)

Zhu, Xi, 1130-1200 (朱熹, 1130-1200)

Tong ban si shu jian ben (銅板四書監本)

Zhu, Xi, 1130-1200 (朱熹, 1130-1200)

Yu zuan zhu zi quan shu (御纂朱子全書); 1

Zhu, Xi, 1130-1200 (朱熹, 1130-1200)

Yu zuan zhu zi quan shu (御纂朱子全書); 2

Zhu, Xi, 1130-1200 (朱熹, 1130-1200)

Yu zuan zhu zi quan shu (御纂朱子全書); 3

Zhu, Xi, 1130-1200 (朱熹, 1130-1200)

Yu zuan zhu zi quan shu (御纂朱子全書); 4

Zhu, Xi, 1130-1200 (朱熹, 1130-1200)

Zhou yi ben yi (周易本義)

Zhu, Xi, 1130-1200 (朱熹, 1130-1200); Wu, Mianxue, 16./17. Jh. (吳勉學); Xu, Zhidu (徐智督)

[Shi ji chuan] ([詩集傳]); 1

Zhu, Xi, 1130-1200 (朱熹)

[Shi ji chuan] ([詩集傳]); 2

Zhu, Xi, 1130-1200 (朱熹)

Wu chao ming chen yan xing lu (五朝名臣言行錄); 1

Zhu Xi, 1130-1200 (朱熹)