Ben cao gang mu (本草綱目); 1

Li, Shizhen, 1518-1593 (李時珍, 1518-1593)

Ben cao gang mu (本草綱目); 2

Li, Shizhen, 1518-1593 (李時珍, 1518-1593)

Ben cao gang mu (本草綱目); 3

Li, Shizhen, 1518-1593 (李時珍, 1518-1593)

Ben cao gang mu (本草綱目); 8

Li, Shizhen, 1518-1593 (李時珍, 1518-1593)

Ben cao gang mu (本草綱目); 11

Li, Shizhen, 1518-1593 (李時珍, 1518-1593)

Ben cao qiu zhen (本草求真)

Huang, Gongxiu (黃宮繡纂)