Ben cao qiu zhen. 3 (本草求真. 3)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)

Time of publication

Year of publication

Language(s)

Place of publication