Ben cao qiu zhen. 4 (本草求真. 4)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)

Ben cao qiu zhen. 2 (本草求真. 2)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)

Ben cao qiu zhen. 11 (本草求真. 11)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)

Ben cao qiu zhen. 10 (本草求真. 10)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)

Ben cao qiu zhen (本草求真)

Huang, Gongxiu (黃宮繡纂)

Ben cao qiu zhen. 8 (本草求真. 8)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)

Ben cao qiu zhen. 5 (本草求真. 5)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)

Ben cao qiu zhen. 9 (本草求真. 9)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)

Ben cao qiu zhen. 7 (本草求真. 7)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)

Ben cao qiu zhen. 3 (本草求真. 3)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)