Honchō kokon meizukushi (本朝古今銘盡)

Hon'ami, Kōetsu?